Algemene Voorwaarden

Voor levering en diensten van Regio-IT

Artikel 1, Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan Regio-IT, gevestigd per adres op Dorpstraat 66, Gendt, Nederland
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: De natuurlijke of rechtspersoon voor wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden geleverd dan wel diensten worden verricht door opdrachtnemer.

Artikel 2, Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van opdrachtverlening. Een opdrachtverlening kan zowel uitdrukkelijk worden verleend, als door het ter beschikking stellen van de voor uitvoering benodigde gegevens.
 2. De toepasselijkheid van de voorwaarden of gedeelten daarvan kan slechts uitgesloten worden door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 3. Verwijzingen door de opdrachtgever naar hun eigen voorwaarden worden door de opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 3, Offertes

 1. Alle offertes, zijn- tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geldig gedurende 14 dagen na offertedatum.
 2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand, nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 3. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 15 dagen na verzending door de opdrachtnemer schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4, Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht., eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen opgegeven levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid.

Artikel 5, Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt vrijelijk de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 6, Informatie en medewerking plicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens welke opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van de opdrachtnemer. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer heeft recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden om de schade die opdrachtnemer door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 7, Vertrouwelijk informatie

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de Wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 8, Tarieven

 1. De tarieven van opdrachtnemer zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek van korting, tenzij anders overeengekomen.
 2. De tarieven van opdrachtnemer zijn berekend voor levering af kantoor van opdrachtnemer. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Naar billijkheid worden prijsverhogingen van bijvoorbeeld software, lonen, omzetbelastingen, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren van welke aard dan ook, die de prijs van de geleverde zaken of diensten mede bepalen, in de tarieven doorberekend.
 4. Indien de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een overeenkomst de bijstand van een deskundige of collega heeft ingeroepen, is het uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer of deze bijstand aan de opdrachtgever doorberekend gaat worden.

Artikel 9, Vervoer

 1. Verzendingen van per posterijen verzonden boekhoudbescheiden, brieven, documenten, diskettes en software geschiedt in alle gevallen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10, Zekerheidstelling

 1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan of zaken te leveren voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
 2. De opdrachtgever is in geval van sub 1 gerechtigd zekerheid te stellen of door een derde/borg te doen stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere door opdrachtnemer aanvaarde zekerheid.
 3. Weigering van opdrachtgever om een verlangde zekerheid te stellen of om een gedeeltelijke betaling te doen geeft opdrachtnemer het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en honorarium.

Artikel 11, Betaling

 1. Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen geschiedt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum hetzij a contant hetzij via overboeking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Ingeval opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt is opdrachtnemer steeds gerechtigd de verrichtingen van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden op te schorten tot een opdrachtnemer conveniërend tijdstip.

Artikel 12, Wanprestatie van opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aanzijn betalingsverplichting of aan enig andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, of diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestellingen – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het onder 1. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend van de factuurdatum (hierbij geldt een gedeelte van de maand voor een hele maand) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 3. Wanneer opdrachtnemer genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is opdrachtnemer gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door de opdrachtnemer gemaakte kosten – van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 150,-) zulks vermeerderd met € 50,- aan administratiekosten.

Artikel 13, Recht van retentie

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om zaken, met uitzondering van (financiële) bescheiden die de opdrachtnemer niet zelf heeft vervaardigd, die opdrachtnemer van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van de opdrachten van voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14, Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijk kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
 2. Zolang het eigendom van de geleverde zaken bij de opdrachtnemer blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde in sub 1, is de opdrachtgever, anders dan in normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Bij overtreding door opdrachtgever van het bepaalde in sub 1 zal deze aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1½ keer de netto-factuurwaarde onverminderd het recht van opdrachtnemer op aanvullende schadevergoeding.
 4. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan zaken die uit de genoemde voorvallen voor opdrachtnemer ontstaat.

Artikel 15, Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van een opdrachtnemer verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt begrepen: ernstige storingen in hard- en software en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, stroomstoringen, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Zodra een onder sub 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Indien nakoming door opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert niet meer voldoet.

Artikel 16, Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.

Artikel 17, Klachten

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de geleverde werkzaamheden kan hij gedurende 30 dagen na voltooiing van de werkzaamheden een klacht indienen. Een klacht zoals hiervoor bedoelt schort de betalingsverplichting van opdracht niet op. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen gedurende 14 dagen na factuurdatum worden ingediend.

Artikel 18, Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de diensten werden verricht of hadden verricht moeten worden.

Artikel 19, Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomst die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 2. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de opdrachtgever binnen 5 weken, nadat de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens wet bevoegde rechter te kiezen.

Adres

Dorpstraat 66
6691 BA Gendt (Gld)
T: +31 481 42 15 10
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locatie en route